Archive for juli 2017

DeltaPORT Donatiefonds maakt bouw bijenpaviljoen mogelijk

Nieuws DeltaPORT Donatiefonds

Een forse financiële bijdrage van het DeltaPORT Donatiefonds maakt de bouw van een nieuwe bijenpaviljoen bij kinderboerderij Beestenboel in Rozenburg mogelijk. De twintig jaar oude bijenstal is dringend aan vervanging toe. Het nieuwe paviljoen krijgt ook een bezoekersruimte en een observatiekast om een bijenvolk veilig van dichtbij te bekijken.

Bijen in de Rotterdamse haven

Kinderboerderij Beestenboel geldt met jaarlijks meer dan honderdduizend bezoekers als één van de drukst bezochte van alle Rotterdamse gemeentelijke kinderboerderijen. Uit bezoekcijfers blijkt dat Beestenboel ook een regionale functie heeft. De kinderboerderij kent vanaf de opening in 1980 een bijenstal. Het nieuwe bijenpaviljoen wordt zeskantig van vorm en naast ruimte voor bijenkasten, bezoekers en opslag komen er ook diverse informatiepanelen.

Bijen vervullen een belangrijke functie in de natuur en voor onze voedselvoorziening. De meeste landbouwproducten zijn afhankelijk van bestuiving, maar het aantal bijen in de natuur neemt af. De laatste jaren worden steeds vaker initiatieven genomen om bijen te beschermen te helpen overleven.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Per kwartaal worden door het fondsbestuur bovenlokale donaties toegekend. Jaarlijks worden ook enkele grotere, regionale projecten ondersteund.

Donaties
Recent heeft het DeltaPORT Donatiefonds ook financiële bijdragen toegekend aan de stichting Eiland IJsselmonde Festival voor een festival in Barendrecht waar orkesten uit de regio zich kunnen laten beoordelen door een professionele jury. Tevens zijn er donaties voor de stichting Wielewaal voor de organisatie van logeerweekeinden en themaweken voor kinderen met een ernstige beperking, voor Maas theater en dans voor de voorstelling ‘Toen wij van Rotterdam vertrokken’, voor de Rotterdam Pride Walk eind september in Rotterdam en voor de Bibliotheek Rotterdam voor de realisatie van ‘Makerspace’, een ruimte voor het onder de aandacht brengen van de hedendaagse maaktechniek.

Lokale adviescommissies van het DeltaPORT Donatiefonds hebben de afgelopen weken donaties toegekend aan onder meer het Veteranencomité Barendrecht, het Penta College in Brielle voor een sportuitwisseling met een school in Tsjechië, de stichting Stadsnomaden in Charlois, Ster op Zuid voor muziekworkshops en openluchttheater in de Afrikaanderwijk, hockeyclub Voorne in Hellevoetsluis voor speeltoestellen, koor Together in Hoek van Holland voor het jubileumconcert, stichting Wielerpromotie Rotterdam voor de kinderronde in Hoogvliet, korfbalvereniging CKC in Maassluis voor een spelleltjesmiddag, voetbalvereniging Pernis voor een sportweekeinde, Rozenburgs Mannenkoor voor de jubileumviering, Toerclub Voorne-Putten voor de jubileumeditie van de avondvierdaagse in Spijkenisse, stichting ROT in Westvoorne voor de organisatie van het zomerkamp voor basisscholieren en aan het Intorno Ensemble in Delfshaven voor het Erasmusconcert.

 

Mededeling over wachttijden bargeverkeer

Nieuws

De laatste weken ontvangen wij veel signalen over oplopende wachttijden voor de binnenvaart bij de containerterminals in Rotterdamse haven. Zowel in Nederland als in andere landen trekken diverse binnenvaart- en transporteursorganisaties aan de bel over de in hun ogen te lange wachttijden, zowel in Rotterdam als in Antwerpen.

Als Havenbedrijf Rotterdam trekken we ons die signalen uiteraard aan. De laatste maanden zijn er door verschillende incidentele omstandigheden periodes geweest waarin de wachttijden voor het bargeverkeer opliepen naar bovengemiddelde niveau’s. De Rotterdamse containerterminals hebben de eerste helft van 2017 een sterke groei in de overslag meegemaakt, waarbij er tot 10 procent meer containers zijn verwerkt. Tegelijkertijd moesten onder meer de nieuwe vaarschema’s van de allianties worden ingeregeld en was er bij twee terminals sprake van een cyberaanval die ervoor zorgde dat daar anderhalve week nauwelijks containers geladen en gelost konden worden.

Het Havenbedrijf werkt doorlopend aan het verbeteren van de hoge graad van efficiëntie in de haven. Dat is de reden dat bijvoorbeeld het World Economic Forum onze infrastructuur de beste ter wereld noemt. Ook waar het gaat om de afhandeling van de containerstroom naar het achterland hebben we daarom diverse initiatieven voor de korte en langere termijn. De Container Exchange Route (CER) tussen terminals, het onderzoek naar mogelijkheden voor een aanvullende barge-hub en digitale oplossingen als NextLogic om betere planning mogelijk te maken zijn daar voorbeelden van.

De signalen over de wachttijden en de mogelijke verbeteringen vragen om een goed gesprek met alle stakeholders (begin september). We zijn ervan overtuigd dat we in gezamenlijkheid kunnen komen tot een aantal mogelijke oplossingen voor de knelpunten. We hebben immers allemaal belang bij een degelijke en efficiënte afhandeling van het binnenvaartcontainervervoer van en naar Rotterdam.

 

Cruise Port Rotterdam ontvangt miljoenste cruisepassagier

Nieuws

De afgelopen jaren heeft Rotterdam vele cruiseschepen mogen verwelkomen. En nu in 2017 is de magische grens van 1 miljoen cruisepassagiers bereikt. Ingo Klein uit het Duitse Mainz is de gelukkige.

Hier hebben vele rederijen toe bijgedragen zoals o.a. ons aller Holland America Line. Ook AIDA Cruises, MSC Cruises, Princess Cruises, Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line, MSC Cruises en nog veel meer hebben een grote bijdrage geleverd aan het bereiken van deze mijlpaal.

 

Europees Energiebeleid na 2020 moet energietransitie stimuleren

Nieuws

Het Havenbedrijf Rotterdam wil koploper zijn in de transitie van een op fossiele grondstoffen- en energie gebaseerde industrie naar een duurzame industrie waarin hernieuwbare energie én grondstoffen, CO2 reductie en circulair produceren centraal staan. Om dat te bereiken is een langjarig stabiel wetgevend kader van belang. De Europese Commissie heeft onlangs de Europese richtlijn hernieuwbare energie (REDII) herzien. De voorgestelde wijzigingen in de richtlijn hebben betrekking op de manier waarop lidstaten - individueel en gezamenlijk – moeten gaan bijdragen aan de EU doelstelling voor hernieuwbare energie in 2030 in drie sectoren, te weten: elektriciteit, warmte en koude en transport. Voor het Havenbedrijf is van belang dat de richtlijn de juiste stimulansen bevat zodat bedrijven en overheden daadwerkelijk de overstap kunnen maken naar een duurzame economie.

. Om dit te realiseren, pleit het havenbedrijf bij de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie voor:

 • Een ambitieuzere doelstelling voor hernieuwbare energie op Europees niveau en de doorvertaling daarvan naar bindende nationale doelstellingen
 • Ruimte voor lidstaten om op nationaal niveau de doelstelling hernieuwbare energie te implementeren als een CO2 reductiedoelstelling
 • Een geharmoniseerd kader met Europese duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa om te zorgen dat biomassa uitwisselbaar (en dus verhandelbaar) is en er een goed functionerende Europese markt voor biomassa kan ontstaan
 • Ten aanzien van mee- en bijstook van biomassa: behoud van financiële steun voor mee- en bijstook van biomassa in centrales zonder WKK. Aanvullend zou de richtlijn niet alleen moeten gaan over het gebruik van biomassa in energieproductie, maar ook oog moeten hebben voor hoogwaardigere toepassingen van biomassa, bijvoorbeeld in de chemie. Om de biobased economy van de grond te krijgen zijn meerdere toepassingen van biomassa noodzakelijk en volgens ons moet het principe van cascadering daarin leidend zijn.
 • Het laten meetellen en niet limiteren van eerste generatie biobrandstoffen die voldoen aan de duurzaamheidseisen uit de richtlijn en die geen groot ILUC risico in zich dragen.
 • Behoud van de multiplier voor geavanceerde biobrandstoffen in maritiem transport
 • Gegarandeerde open toegang voor industriële restwarmte op lokale warmtenetten. Dit punt houdt verband met onze plannen voor de aanleg van een hoofdinfrastructuur in de haven die warmte moet gaan transporteren naar onder andere particulieren, tuinders en bedrijven in de provincie.

Hieronder vindt u de reactie van het Havenbedrijf Rotterdam op het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie

Europese Commissie publiceert Mobiliteitspakket voor wegtransport

Nieuws

Het pakket omvat een Communicatie van de Europese Commissie en acht wetgevingsvoorstellen, waaronder de herziening van de Eurovignet richtlijn, invoering van een Europees elektronisch tolsysteem, nieuwe regels voor rij- en rusttijden voor chauffeurs, flexibelere regels voor cabotage en een pakket aan sociale maatregelen om werknemers in de transportsector beter te beschermen. Het Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt de herziening van de Eurvignet richtlijn, in het bijzonder met betrekking tot het internaliseren van externe kosten van vervoer.

Het richtlijnvoorstel van de Commissie omvat een set aan gemeenschappelijke Europese uitgangspunten waaraan lidstaten die reeds een system van tolheffing hanteren aan moeten voldoen. Voorgesteld wordt om wegbeprijzing te baseren op afstand (tol) in plaats van op tijd (vignetten), zoals nu in sommige lidstaten het geval is. De Commissie wil de bestaande tolvolvignetten daarmee uitfaseren.
Nieuw element in het voorstel is de koppeling van een kilometerheffing aan de uitstoot van CO2. Voertuigen met hogere CO2 uitstoot gaan daardoor meer betalen en emissieloze voertuigen krijgen een korting van 75%. De Europese Commissie denkt met de plannen de uitstoot van CO2 met 1,2 procent terug te dringen en ruim €60 miljard euro voor investeringen in nieuwe infrastructuur op te brengen. Een eerste analyse van dit voorstel leert ook dat het internaliseren van externe kosten zoals geluid en luchtvervuiling (en congestie) mogelijk wordt op plaatsen waar zwaar wegvervoer een grote impact heeft op bijv. omwonenden.

HbR kan zich vinden in het voorstel voor CO2 beprijzing, maar onderstreept dat dit alleen geldt voor lidstaten die al een vorm van wegbeprijzing of tolheffing ingevoerd hebben en bovendien niet verplicht is, terwijl de infrastructuurheffing op het spoor wel verplicht is. Om een gelijk speelveld tussen alle transportmodaliteiten te bewerkstelligen, zou het internaliseren van externe kosten volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ voor alle modaliteiten moeten gelden. Invoering van een CO2 heffing waarmee de gevolgen van klimaatverandering als gevolg van transport worden doorberekend kan een eerste stap zijn in de internalisering van alle externe kosten om te zorgen dat transport via de meest efficiënte modaliteiten verloopt en bovendien gekozne wordt voor emissiearme alternatieven.

Zie ook de reactie die HbR heeft voorbereid op de Europese strategie voor emissiearme mobiliteit, waarin het nieuwe voorstel van de Commissie voor wegbeprijzing reeds aangekondigd.

Dr. Wolfgang Hönemann vertegenwoordigt de Rotterdamse haven in Noordrijn-Westfalen

Vanaf 1 augustus ondersteunt Dr. Wolfgang Hönemann het Havenbedrijf Rotterdam bij het bedienen van de centrale binnenlandse markt van Noordrijn-Westfalen. Hönemann treedt in deze functie op als vertegenwoordiger van de haven en als persoonlijk contact voor zowel verladers, expediteuren, exploitanten en vervoerders als de industrie, autoriteiten en organisaties in de regio. De verdere uitbreiding van de relaties in de regio naar Rotterdam en de verbetering van de efficiëntie en de capaciteit in de volledige supply chain vormen het doel van Hönemann, die van 1994 tot 2007 vicevoorzitter en tot 2016 erebestuurslid was van het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB, Bond voor Duitse binnenvaart) in Duisburg.

Hönemann blikt terug op 35 jaar ervaring, met name op het gebied van de binnenvaart. Hij stapt over naar Havenbedrijf Rotterdam, nadat hij van 2012 tot 2016 bedrijfsleider was bij Rhenus PartnerShip GmbH Co. KG in het Duitse Duisburg en Rhenus Mierka Danube Shipping GmbH in het Oostenrijkse Krems. Bij Rhenus hield hij zich voornamelijk bezig met de bedrijfsactiviteiten voor de Donau en Frankrijk. Tijdens zijn eerdere functies als bedrijfsleider bij Wincanton GmbH, GB Intermodal in Mannheim (2008 tot 2011) en Lehnkering Reederei GmbH in Duisburg (1989 tot 2008) was hij actief in de binnenvaart en containerlogistiek in de regio, en op het gebied van bulkgoederen en chemie. Hij begon zijn carrière van 1982 tot 1989 eerst als adviseur en later als bedrijfsleider van het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg.

De in Dortmund geboren Hönemann promoveerde in de Economie, volgde een opleiding als industrieel verkoper en is sinds 1996 voor de Bondsrepubliek Duitsland Commissaris bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg.

Splinternieuwe Helios levert zand voor aanleg Offshore Center

Nieuws

Vandaag – dinsdag 25 juli – begint de Helios met de aanleg van een vaargeul en het opspuiten van het haventerrein in de Prinses Alexiahaven, Rotterdam Maasvlakte 2 voor de aanleg van het Offshore Center. De Helios is een 152 meter grote snijkopzuiger van Koninklijke Boskalis Westminster NV (Boskalis) die 1 juli officieel in de vaart is genomen. Het is de grootste en meest krachtige snijkopzuiger die Boskalis ooit heeft ontwikkeld.

Het zand van de landaanwinning wordt opgespoten door PUMA (Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte). Dat is een samenwerkingsverband tussen de twee Nederlandse waterbouwbedrijven Boskalis en Van Oord NV voor de aanleg van de eerste fase van Maasvlakte 2. Het gaat om totaal 70 hectare. De in totaal 7 miljoen m3 zand wordt gewonnen uit zee en uit havenbekkens. Naast de Helios worden ook de hoppers Strandway, Volvox Olympia en de Rotterdam ingeschakeld. In november moet de eerst 30 hectare zijn opgeleverd.

Offshore Center

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt een Offshore Center voor windenergie op zee, decommissioning (ontmanteling van olie – en gasplatforms) en de ‘olie & gas’- markt. De vestiging van het eerste Offshore Center van Europa past in het beleid van het Havenbedrijf om de van oorsprong sterk ontwikkelde Rotterdamse cluster van bedrijven in offshore en maritieme sector verder te ontwikkelen. Tijdens de persconferentie van de halfjaarcijfers op 20 juli meldde Allard Castelein – CEO van het Havenbedrijf - dat al 25 gegadigden zich hebben aangemeld voor het Offshore Center.

Bekijk opnames van de Helios

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

 

Grofsmederij van RDM Rotterdam in gebruik

Persbericht

KWINT Offshore opent officieel op maandag 31 juli zijn vestiging in de Grofsmederij van RDM Rotterdam. Het is daarmee het eerste bedrijf dat zich daar vestigt. Het ondertekende daartoe eind vorig jaar samen met de bedrijven MCAubel en Vertidrive een overeenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam. Ook de andere twee bedrijven openen deze zomer hun vestiging in de Grofsmederij.

KWINT Offshore
KWINT, opgericht in 1883, is van oudsher een speler op het gebied van hijs- en hefmiddelen. In recente jaren werden daarom ook klanten in de industrie, bouw, transport en windenergie bediend. Het bedrijf maakt nu de stap naar de offshore. Ook in een grijs verleden was KWINT toeleverancier voor de scheepvaart. KWINT Offshore neemt 15.000 m2 in gebruik en heeft een kade van 240 meter ter beschikking die allebei geschikt zijn voor zwaar constructiewerk en ideaal is voor ‘jack-up’projecten, inspectie aan boord, offshore schepen en pontons.

Grofsmederij/ketelmakerij
De Ketelmakerij (eerste gebouw uit 1920) en de Grofsmederij (eerste gebouw
uit 1938) aan de oostkant van het RDM-terrein ontstonden na de uitbreiding van de werf in 1918. De gebouwen werden ontworpen voor de productie en reparatie van ketels en grootschalige machine-onderdelen. De Amsterdamse architect Herman Ambrosius Jan Baanders (1876-1953) ontwierp de gevels van de Ketelmakerij. Hij had op dat moment al het hoofdgebouw ontworpen en de eerste fase van het tuindorp Heijplaat. Kenmerkend voor de ruimte zijn de oersterke vloeren die ideaal zijn voor offshore-activiteiten.

 

Overslag haven Rotterdam neemt 3,9% toe

Persbericht

Met een toename van de overslag met 3,9% heeft de Rotterdamse haven een goed eerste halfjaar achter de rug. Van de tien marktsegmenten laten er acht een stijging zien. Alleen het volume minerale olieproducten en overig nat massagoed is gedaald. Met name de overslag van containers (+9,3% in TEU, 10,4% in tonnen) was bepalend voor de totale groei van de overslag. Droog massagoed steeg (+5,2%), nat massagoed daalde iets (-1,0%) en breakbulk zat flink in de lift (+10,8%). In totaal werd in het eerste halfjaar 238,0 miljoen ton goederen overgeslagen. Het marktaandeel van Rotterdam ten opzicht van de andere havens tussen Hamburg en Le Havre is in de containersector toegenomen van 29,0% (Q1 2016) tot 30,9% (Q1 2017).

Madrid Maersk, CGM Bougainville

Verschillende bedrijven hebben dit halfjaar grote investeringen aangekondigd, wat aangeeft dat het bedrijfsleven vertrouwen heeft in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Deze investeringen bestendigen het belang van het complex voor de Nederlandse economie.

Het zeehavengeld nam 0,4% (€ 0,6 miljoen) af tot € 146,0 miljoen, terwijl de overslag 3,9% steeg. Dit komt doordat in sommige marktsegmenten de gemiddelde prijs per ton daalde als gevolg van de geldende prijsstructuur. De inkomsten uit contracten namen 1,3% (€ 2,2 miljoen) toe tot € 173,8 miljoen. De post ‘overige bedrijfsopbrengsten’ nam toe als gevolg van een boekhoudkundige verschuiving zodat de omzet in zijn geheel € 8,3 miljoen toenam tot € 342,3 miljoen. Vanwege de vennootschapsbelastingplicht per 1-1-2017 is een post opgenomen van 25% (€ 31,4 miljoen) van het resultaat. Dit leidt tot een resultaat na belastingen van € 97,8 miljoen. Dit is vergelijkbaar met het resultaat over dezelfde periode vorig jaar, toen de renteswap gedeeltelijk werd afgekocht voor € 32,0 miljoen. Het resultaat is in lijn met de verwachtingen.

 • Groei vooral door containers (+9,3% in TEU)
 • Verschillende grote investeringen aangekondigd door bedrijfsleven en Havenbedrijf
 • Omzet Havenbedrijf Rotterdam stijgt licht, netto resultaat gelijk
 • Concurrentiepositie haven blijft punt van zorg

Havens in omringende landen ontvangen van hun nationale overheden structureel aanzienlijk meer ondersteuning dan de Nederlandse. Zo bestaat in Duitsland nu de intentie de tarieven voor het gebruik van het spoor te halveren, zijn de Nederlandse havens voorlopig als enige door de Eurocommissaris verplicht vennootschapsbelasting te betalen en is de Europese ‘staatssteun-grens’ opgetrokken naar € 150 miljoen. Gelet op het belang van de Rotterdamse haven en de uitdagingen waar het haven- en industriecomplex voor staat, is vergelijkbare support als in omringende landen noodzakelijk.

Feitn en cijfers

De overslag over 2016 van de haven van Rotterdamse is zo’n 461,2 miljoen ton. Hiermee is de Rotterdamse haven de grootste haven van Europa. Het havengebied omvat 12.643 ha havengebied (land & water, waarvan circa 6.000 ha bedrijfsterreinen). De totale lengte van het havengebied is ruim 40 kilometer. Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen en 105.000 binnenvaartschepen de haven.

 

Oude emaillefabriek wordt danceclub

Een gedeelte van de Ferro-locatie, een voormalige emaillefabriek in het Merwe-Vierhavensgebied in Rotterdam, komt beschikbaar voor de ontwikkeling van een - in eerste instantie tijdelijke - danceclub. De sterk industriële locatie betreft één van de twee grote hallen welke direct naast de voormalige gashouder gelegen zijn. De locatie wordt via de gemeente Rotterdam te huur aangeboden aan initiatiefnemers die op deze locatie een nieuwe club willen openen.

De locatie ligt centraal in het Merwe-Vierhavensgebied en is op loopafstand van een metrostation.

Het Merwe-Vierhavensgebied ondergaat een transformatie van haventerrein tot innovatiedistrict en ontwikkelt zich steeds meer tot een bruisend stuk Rotterdam, vol creatieve ondernemers uit de maakindustrie. Met de ontwikkeling van een nieuwe clublocatie wil de gemeente bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het gebied en daarnaast de dancesector faciliteren. De exploitatie van een danceclub kan gecombineerd worden met horeca en evenementen voor business-to-business-activiteiten. Dit is een goede impuls voor de gehele gebiedsontwikkeling. De nieuwe club zal de enige locatie binnen dit gebied zijn waar nachthoreca wordt toegestaan.

Marktconsultatie
De gemeente heeft, mede op verzoek van de gemeenteraad, een uitgebreide verkenning gedaan naar het in de markt zetten van een dancelocatie in het Merwe-Vierhavensgebied. Uit de marktconsultatie blijkt dat de Ferro-locatie de beste locatie is om nu te ontwikkelen. De gemeente heeft ook gekeken naar Katoenveem als dancelocatie. Maar uit de marktconsultatie blijkt dat er meer geïnteresseerde partijen in de Ferro-locatie zijn. Dit mede door de centrale ligging, verkeerssituatie en de bouwkundige staat.

De publicatie van de definitieve uitvraag aan ondernemers vindt plaats in september. In deze uitvraag zal de gemeente meer gedetailleerd ingaan op de ambities voor de plek en de mogelijkheden die de locatie biedt. De uiteindelijke gunning is in februari 2018, voor een periode van vijf jaar.

Bron: Persbericht Gemeente Rotterdam

Would you like to be informed automatically about the developments in the port?

Subscribe to one of our newsletters.

 
Advertisment ad adsense adlogger