Archive for Port of Rotterdam

Hoofdinfrastructuur warmtenet Zuid-Holland rond Leiden krijgt vorm

Persbericht

Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon hebben een overeenkomst getekend voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio, ook bekend als de Warmtelevering Leidse Regio (WLR). Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening in Leiden en dit is tevens een belangrijke stap naar een hoofdinfrastructuur voor het transport van warmte in de provincie Zuid-Holland, zoals beoogd door de Warmtealliantie Zuid-Holland.

Het realiseren van het project WLR sluit aan bij de doelen uit de Leidse Warmtevisie en het regionale energieakkoord Holland Rijnland. Dit akkoord maakt het mogelijk om een flinke stap te maken in een aardgasvrij Leiden, met betrouwbare en duurzame warmte voor 13.000 huishoudens en 200 bedrijven. Op dit moment worden uitbreidingsmogelijkheden onderzocht in Leiden Zuidwest en het Stationsgebied.

Warmtenetten spelen in het nieuwe regeerakkoord een grote rol in de energietransitie. Momenteel wordt ongeveer de helft van de energie in Nederland ingezet voor het verwarmen van gebouwen, kassen en voor productieprocessen. Tegelijkertijd, is in de Rotterdamse havens een grote hoeveelheid restwarmte beschikbaar. Dit is warmte die nu voor een groot deel nog wordt ‘weggegooid’. Dit stadverwarmingsproject gebruikt deze restwarmte, vervangt daarmee aardgas en brengt zo de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug.

Voor de levering van restwarmte aan Leiden wordt een warmtetransportleiding aangelegd. In de verdere uitwerking van de warmtetransportleiding, door Warmtebedrijf Rotterdam, wordt in samenwerking met Warmtealliantie Zuid-Holland gekeken naar mogelijke kansen voor aansluitingen van andere projecten of bedrijven langs het tracé van Rotterdam naar Leiden.

Warmtealliantie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam, sinds begin dit jaar verenigd in de Warmtealliantie Zuid-Holland, lanceerden dit voorjaar een plan voor een regionaal warmtesysteem: een hoofdinfrastructuur met onafhankelijk netbeheer waar alle partijen warmte aan kunnen leveren en van kunnen afnemen. Via distributiebedrijven gaat de warmte uiteindelijk naar huishoudens, tuinders en bedrijven. De Warmtealliantie ziet voldoende kansen om circa 500.000 huishoudens en een deel van het kassengebied aan te sluiten op een regionaal warmtesysteem. Daarmee wordt op jaarbasis ruim 1 miljoen ton CO2-reductie bereikt.

De ambitie is om bestaande leidingen te bundelen in een grootschalig, open netwerk in Zuid-Holland, deze aanpak bevindt zich in de ontwikkelingsfase. Met warmte uit de industrie in de haven van Rotterdam maar ook uit geothermie-bronnen en biogas streeft de Warmtealliantie Zuid-Holland naar een brede inzet van verschillende bronnen.

Over Nuon
Voor de levering van restwarmte aan Leiden wordt een warmtetransportleiding aangelegd. In de verdere uitwerking van de warmtetransportleiding, door Warmtebedrijf Rotterdam, wordt in samenwerking met Warmtealliantie Zuid-Holland gekeken naar mogelijke kansen voor aansluitingen van andere projecten of bedrijven langs het tracé van Rotterdam naar Leiden.

Warmtebedrijf Rotterdam
Warmtebedrijf Rotterdam transporteert warmte uit de Rotterdamse haven naar gebieden met een warmtevraag. Het gaat om industriële restwarmte die anders geloosd wordt. De warmte wordt nuttig ingezet in industriële processen of als stadsverwarming. Hierdoor vermindert het gebruik van fossiele brandstof en daarmee de CO2-uitstoot en de lokale luchtkwaliteit verbetert.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Paal 83, sierlijke nieuwe uitkijktoren langs Calandkanaal

Persbericht

Havenbedrijf Rotterdam opent op 10 november uitkijktoren Paal 83 op de Rozenburgse Landtong langs het Calandkanaal (havennummer 5340). Het is een eerbetoon aan de eerste ligplaats voor de overslag en het bunkeren (tanken) van LNG, vloeibaar gemaakt aardgas. Kunstproducent Mothership ontwikkelde de 22 meter hoge uitkijkpost over deze ligplaats.

De installatie van Paal 83 op de groene Rozenburgse Landtong past in het beleid van het Havenbedrijf om de haven aantrekkelijk vorm te geven en laat zien dat natuur in deze industriële omgeving floreert. “Bekend maakt bemind”, vindt Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf. “De Landtong Rozenburg is een groene oase, ideaal om te fietsen, te wandelen en te genieten van het prachtige uitzicht op de grootste haven van Europa. Deze uitkijktoren geeft daarop een nieuw perspectief.”

“Onze inspiratie voor dit ontwerp zijn de roeiers; de gebruikers van de meerpalen overal in de haven”, aldus Jeroen Everaert. “Hun werk bestaat onder meer uit het afmeren van schepen aan deze palen. Zelfs de allergrootste schepen liggen op deze manier vast. De innovatieve palen hebben slimme haken waarmee de trossen efficiënter en veiliger vastgemaakt worden. En lieren, draaiend op zonne-energie om de trossen binnen te halen. Maar het zijn nog altijd de roeiers die de trossen naar de palen brengen om de schepen vast te leggen

Ligplaats 83- LNG
Paal 83 is vernoemd naar de afmeerpalen die de basis vormen van de nieuwe LNG ligplaats. De kern van Paal 83 is een gerecyclede afmeerpaal. Dit illustreert de ambitie van het Havenbedrijf een duurzame haven te zijn. De uitkijkpost toont niet alleen het werk van de roeiers maar ook de enorme schaal en maat van de afmeerpaal. Als er schepen aan liggen, ogen ze vrij nietig. In feite zijn het enorme kolossen. De drie draaiende trappen naar het bordes zijn een verwijzing naar de getwijnde trossen waarmee de schepen worden vastgelegd. Dat bevindt zich op 16 meter hoogte. Rondom het bordes zijn informatiepanelen die verwijzen naar dat wat je ziet en ervaart. Hierop is ook een gedicht van Derek Otte, Stadsdichter van Rotterdam, te lezen dat hij schreef voor deze locatie. Hij liet zich daarbij inspireren door het water, de schepen, de haven, de vergezichten en de natuur.

Mothership
Sinds 2005 streeft Mothership ernaar kunst te verankeren in het DNA van de leefomgeving, zodat iedereen er door geraakt kan worden. Mothership zorgt voor kunst die verwondering wekt, op onverwachte plekken, voor kunst die bijdraagt aan een prettige omgeving waarin mensen zich betrokken voelen. Veel projecten hebben zo een stevige sociale impact. Mothership is zich bewust van de toegevoegde waarde die kunst kan leveren en bedient vanuit die gedachte een groot aantal opdrachtgevers.

EU
De aanleg van ligplaats 83-LNG is onderdeel van het project ReaLNG, waarmee Shell, STC-Group, Lübeck Port Authority en het Havenbedrijf Rotterdam een impuls hebben gegeven aan het gebruik van LNG als schonere maritieme brandstof. Liquefied Natural Gas draagt bij aan de reductie van uitstoot van schadelijke gassen. Het project is medegefinancierd vanuit de Connecting Europe Facility (CEF). Dit subsidieprogramma van de Europese Unie is gericht op de verbetering van duurzame en efficiënte Europese energie-, telecommunicatie- en transportnetwerken.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

A16: werkzaamheden tussen knooppunt Klaverpolder en Zonzeel (richting Breda)

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 10 november 22.00 uur tot zaterdag 11 november 09.00 uur onderhoud uit aan het asfalt van de A16. Hierdoor is de A16 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel in de richting van Breda afgesloten voor het verkeer. Tegelijkertijd zijn de tussenliggende op- en afritten afgesloten alsmede de verzorgingsplaats Den Hoek en het tankstation dat is gevestigd op de verzorgingsplaats. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 20 minuten.

Afsluitingen
- A16 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel richting Breda
- Op- en afrit (18) Zevenbergschen-Hoek richting Breda richting Breda
- Verzorgingsplaats Den Hoek langs de A16 in de richting van Breda
- Tankstation gelegen aan verzorgingsplaats Den Hoek langs de A16 in de richting van Breda
+ Vrijdag 10 november 22.00 uur tot zaterdag 11 november 09.00 uur.

Omleidingsroute
Het verkeer komende vanuit Dordrecht richting Breda als volgt omgeleid:
- Volg de A16 tot knooppunt Klaverpolder
- Ga ter hoogte van knooppunt Klaverpolder over op de A17 richting Roosendaal
- Volg de A17 tot knooppunt De Stok
- Ga ter hoogte van knooppunt De Stok over op de A58 in de richting van Breda

Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud
Deze werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden die horen tot het Variabel Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Miljardenstrop dreigt door administratieve koerswijziging

Nieuws

De maritieme sector in Nederland dreigt miljarden mis te lopen vanwege een onaangekondigde administratieve koerswijziging van de Zeehavenpolitie in Rotterdam. Door deze koerswijziging moeten buitenlandse bemanningen van zeeschepen, die voor langere tijd in de haven liggen, na negentig dagen het Schengengebied uit.

Beperking door visumplicht
Buitenlandse zeevarenden reizen na binnenkomst in Nederland via Schiphol door naar hun schip en krijgen bij het aanmonsteren een uitreisstempel in hun paspoort. Formeel hebben ze dan Schengen verlaten. In lijn met het Schengengrensverdrag wordt deze gangbare praktijk al decennia in Nederland en internationaal toegepast. Medio januari 2016 stopte de Rotterdamse Zeehavenpolitie onverwacht met het zogenoemde ‘uitstempelen’ van zeevarenden, waarvan het schip niet binnen afzienbare termijn uit Nederland vertrekt. Door deze maatregel moeten internationale zeevarenden, die voor langere tijd in de haven aan boord werken, in Nederland een verblijfsvergunning hebben als het schip meer dan 90 in 180 dagen in Nederland ligt. Bovendien kunnen ze problemen krijgen met hun visum dat niet toereikend is.

Grote zeeschepen
De koerswijziging treft bemanningen van - vaak grote - zeeschepen die langere tijd in de haven liggen, bijvoorbeeld voor projectvoorbereiding, reparaties of onderhoud. Hieronder vallen ook de bemanningen van speciale kraanschepen en andere offshoreschepen, die voor grote technische projecten op zee worden ingezet. Om dit soort omvangrijke projecten uit te kunnen voeren, moeten deze schepen zich voor langere tijd in de haven gereedmaken. Maar ook bemanning van superjachten wordt door de wijziging geraakt. Door het unieke en specifieke karakter van dit soort schepen liggen deze schepen vaak langere tijd in de havens. Het schip moet tijdens deze periode immers steeds draaiende worden gehouden door de daartoe gekwalificeerde bemanning.

In hoger beroep
Ondanks indringende gesprekken en adviezen van koepelorganisatie Nederland Maritiem Land (NML) en de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) wil het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) deze koerswijziging in alle Nederlandse havens doorzetten. Gelukkig zette de rechter eerder dit jaar een streep door de koerswijziging van de Rotterdamse Zeehavenpolitie. Geheel in lijn met de opvattingen vanuit de sector bevestigde de Rechtbank Rotterdam dat de zeevarenden volgens de jarenlange bestendige praktijk uitgestempeld moeten worden, ongeacht het moment van vertrek. De koerswijziging van de Zeehavenpolitie is in strijd met Europees recht volgens de rechtbank. Na deze uitspraak keerde de rust terug in de maritieme sector. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft echter besloten om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan, waarmee de noodlottige onduidelijkheid over het Nederlandse beleid voor deze internationaal opererende sector blijft bestaan. Op 9 oktober diende deze zaak bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, in Den Haag. Wanneer de uitspraak van de Raad van State onverhoopt negatief voor de maritieme sector mocht uitvallen, zullen belangrijke buitenlandse en Nederlandse reders hoogstwaarschijnlijk naar andere havens in het Schengengebied uitwijken.

Verlies door uitwijken naar andere havens
De maritieme reparatiesector en toeleveranciers genereren in Nederland jaarlijks een omzet van vier miljard euro en bieden werk aan ruim 20.000 mensen in de regio Rotterdam. Door de koerswijziging van de Zeehavenpolitie dreigt deze sector haar inkomsten en de werkgelegenheid grotendeels kwijt te raken. De sector is per definitie grensoverschrijdend en wijkt snel uit naar andere havens, het nieuws over plotse koerswijziging in de Rotterdamse haven gaat in deze kleine, gespecialiseerde sector nu al de wereld rond. Elke andere haven in Europa stempelt zeevarenden uit zonder enige beperking gekoppeld aan de uitreisdatum van het schip. Hierdoor dreigen vele rederijen met hun scheepsreparaties en projectschepen naar andere Europese havens zoals Antwerpen of Hamburg uit te wijken. De maritieme sector maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. Ook binnen de Tweede Kamer heersen deze zorgen. Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) heeft vandaag vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het hoe en waarom van dit hoger beroep en de enorme consequenties die deze koerswijzing voor de Nederlandse economie kan hebben.

Bron: Nederland Maritiem Land

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

Rotterdamse haven rijp voor explosieve windstroom?

Column

Wind op zee is hot, hip en happening. De ontwikkeling gaat in een sneltreinvaart, een ontwikkeling die ik met veel belangstelling volg. De kosten van een kilowatt uit windturbines op zee verschillen amper nog met die van conventionele energiecentrales op het land. De prijzen bewegen steeds meer naar elkaar toe, onafhankelijk van geopolitieke grillen. Wind op zee is onder minister Kamp gegroeid en heeft nu een schaalgrootte die er mag zijn. Deze groei zal aanhouden, is de verwachting. Kortom: het gaat offshorewindstroom voor de wind. Dat is goed voor de gewenste energietransitie, maar ook voor de economie en werkgelegenheid in de bouw, het onderhoud en de inspectie.

70 GW aan windparken
In 2050 staan naar verwachting zo’n 15.000 windturbines op het Nederlandse deel van de Noordzee (dat betekent dat er tot 2050 per dag minimaal één windturbine op zee wordt gebouwd). Die leveren bij elkaar een vermogen van maximaal 70 GW. Dit is tien keer zoveel dan het huidige vermogen van alle gas- en kolencentrales in het Rotterdams havengebied opgeteld. Belangrijk is op deze enorme hoeveelheid windstroom voorbereid te zijn en te zorgen dat die windstroom grotendeels naar Rotterdam komt in plaats van merendeels in IJmuiden en/of de Eemshaven, twee andere voor de hand liggende locaties voor aanlanding. Het is daarom zaak nu al de geest te rijpen dat windstroom naar Rotterdam moet en dat de Rotterdamse haven the place to be is waar we de meest slimme dingen met deze windstroom kunnen doen.

Bidbook
Mijn suggestie: maak tijdig een bidbook om te laten zien wat je als havencluster allemaal te bieden hebt. Een aanzet voor het bidbook kan zijn: ‘Het grote (petro)chemische cluster in de Rotterdamse haven weet heel goed raad met windstroom. Dit cluster kan immers met windstroom als ‘grondstof’ basischemicaliën maken voor heel West-Europa, zoals waterstof, methanol, ammoniak en mierenzuur. De Rotterdamse haven is dus goed in de duurzame productie van zowel grondstoffen als brandstoffen en kan als enorm buffer fungeren voor de wisselende windstroomproductie. Hierdoor kan windstroom zowel als grondstof voor de (petro)chemie worden gebruikt als wel voor vervanging van een deel van de conventionele energiecentrales. Dit zal leiden tot een enorme CO2 reductie.’ Wie wil medeauteur van het bidbook worden? Ik ben benieuwd!

SmartPort is een krachtenbundeling van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft. Hierdoor zijn dé toonaangevende partijen in de Rotterdamse haven verbonden met twee internationaal zeer hoog aangeschreven universiteiten.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie vermindering van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

Extra omloop Polen railshuttle P&O Ferrymasters

Nieuws

De raildienst die P&O Ferrymasters samen met het Poolse Erontrans tussen het Verenigd Koninkrijk en Poznan onderhoudt, wordt verhoogd naar vijf vertrekken per week.

De uitbreiding, die deze week in is gegaan, bewijst wel dat het railtransport tussen Rotterdam en Polen in de lift zit. Begin september startte GVT Group of Logistics nog met een shuttle op Rzepin in het Oost-Europese land. De dienst van P&O Ferrymasters gaat van de CLIP-terminal in Swarzedz-Poznan naar Europoort in Rotterdam. Vanuit daar gaat de lading per P&O-ferry naar Groot-Brittannië en vice versa.

Woensdag
“We reden al op dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag vanuit Europoort”, aldus Mark Timmermans, trailer director van P&O Ferrymasters. “Daar is nu de woensdag bij gekomen.”

Twintig uur
De dienst, die door LTE wordt uitgevoerd, bestaat uit maximaal 36 huckepack trailers met een capaciteit van 28 ton elk. De reis tussen Rotterdam en Poznan duurt zo’n twintig uur. Timmermans: “Daarmee bieden we zowel qua tijd als tarieven een bijzonder concurrerend product ten opzichte van het wegvervoer. En dat merken we dus ook wel in de aanvragen.”

Bron: P&O Ferrymasters

TransitieCoalitie pleit voor programmatische aanpak in het Energieakkoord 2.0

Persbericht

"Dit regeerakkoord is terecht ambitieus en toekomstgericht inzake de klimaatafspraken van Parijs:

 • De TransitieCoalitie steunt het ambitieniveau van 49% CO₂-reductie in 2030.
 • Het is goed dat het nieuwe kabinet de hoofdlijnen van de afspraken uit het Regeerakkoord gaat verankeren in een Klimaatwet, zodat meerjarig duidelijkheid ontstaat.
 • De TransitieCoalitie is van mening dat de mooie klimaatdoelen alleen haalbaar zijn als er een wenkend perspectief wordt geboden aan burgers en bedrijven door het klimaatbeleid te combineren met industrie- en economisch beleid: het werkveld van de kersverse minister van Economische Zaken en Klimaat.
 • Wij gaan graag voortvarend aan de slag met het nieuwe Energieakkoord en roepen de minister van Economische Zaken en Klimaat op hierin het voortouw te nemen”,

aldus Ron Wit (Eneco) namens de TransitieCoalitie, een groep van circa 65 toonaangevende bedrijven in Nederland die de energietransitie willen versnellen en benutten voor economische vernieuwing.

De bedrijven willen bij het opzetten van het nieuwe Energieakkoord de succesvolle aanpak die is opgedaan met de aanpak van wind-op-zee vertalen naar andere sectoren.

Belangrijke succesfactoren van wind-op-zee zijn wederkerige afspraken tussen overheid en bedrijfsleven en een overheid die een consistent langjarig beleid voert én faciliteert met op de sector toegesneden beleidsinstrumenten. Deze aanpak stimuleert bedrijven tot innovaties, leidt tot versnelling van de transitie, dalende kosten en nieuwe banen.

De kern van een nieuw Energieakkoord kan gevormd worden door tenminste tien programma’s voor verschillende sectoren op te zetten waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wederzijds bindende afspraken met elkaar maken. Voorbeelden zijn ‘verkoop uitsluitend emissieloze personenauto’s vanaf 2030’, ‘klimaatneutraal wonen’, ‘duurzame staalsector’, ‘waterstofeconomie’, ‘CO₂-vrije elektriciteitssector’, ‘aardwarmte’ en ‘wind-op-zee gecombineerd met elektrificatie van de industrie’. Bij elk van deze programma’s worden de direct betrokken partijen uitgenodigd afspraken te maken over doel, planning, middelen en uitvoering. Zo worden ambitieuze klimaatdoelen bereikbaar en de economie versterkt.

De Transitiecoalitie nodigt het nieuwe kabinet, overheden en maatschappelijke organisaties uit om snel met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van een nieuw Klimaat- en Energieakkoord met mogelijke programma’s. Ambitie moet zijn om deze medio 2018 vast te stellen.

De bedrijven verenigd in de TransitieCoalitie zijn ervan overtuigd dat het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs alleen slaagt met een aanpak die burgers en bedrijven inspireert, mobiliseert en verbindt. Er zijn radicale vernieuwingen nodig, dat vergt over een lange periode betrokkenheid en draagvlak. Daar draagt een gecombineerde aanpak van het terugdringen van de CO₂-uitstoot en het gelijktijdig zorgen voor economische vernieuwing en nieuwe banen effectief aan bij. Kortom: klimaatbeleid moet ook economisch, energie- en industriebeleid zijn. Vandaar dat de TransitieCoalitie ook content is met de combinatie van Economische Zaken en Klimaat.

De TransitieCoalitie is een jaar geleden opgezet omdat een aantal toonaangevende bedrijven vindt dat Nederland vaart moet maken met de energietransitie. Dat leidde in oktober 2016 tot een pleidooi voor versnelling van de energietransitie door 1) een klimaatwet, 2) een minister voor klimaat, economische zaken en energie, 3) een borgingsmechanisme dat moet zorgen voor continuïteit over kabinetten heen, en 4) creatieve wegen om de energietransitie te financieren. Het nu uitgebrachte pleidooi voor een programmatische aanpak van de energietransitie is daarop een vervolg.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie vermindering van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Slimme bril verandert dummies in experts

Showcase

Wat is de overeenkomst tussen Vopak en het Havenbedrijf Rotterdam? Ongetwijfeld zijn er meerdere te verzinnen, maar een opmerkelijke is dat ze beide de potentie van FEO AR ontdekt hebben. De uit het ‘world port accelerator’-programma PortXL voortkomende start-up lijkt aan de vooravond te staan van een doorbraak, nu ook Kotug, Vestas, het Port Health Center en Viking River Cruises serieuze interesse hebben.

Foto: FEO-AR

Toen mede-oprichter Raymon Lubbers nog accountmanager was en internet- en satellietcommunicatie apparatuur voor de scheepvaart verkocht, verbaasde hij zich al over de gigantische kosten die een storing met zich meebracht. “Met een dagprijs van 1.800 dollar en business class vliegtickets voor een monteur, leverde het verhelpen van een mankement aan boord van een schip al snel een hele forse rekening op. En soms was de oplossing, bij wijze van spreken, een goede klap tegen het apparaat en alles werkte weer.” Dat moest toch anders kunnen…

Smart-glass
Zo ontstond het idee van FEO Augmented Reality. Schepen worden uitgerust met een smart-glass en augmented reality software, zodat in veel gevallen de storing door de bemanning zelf verholpen kan worden. Lubbers: “Deels loopt dat via de computer en, indien nodig, kan ook via video communicatie de real time hulp van deskundigen aan de wal ingeroepen worden. De verbinding heeft slechts een lage bandbreedte van maar 128 kbps nodig. Dat is ook wel handig op een zeegaand schip.” Groot bijkomend voordeel van de smart-glass is dat de drager zijn beide handen vrij heeft om het werk te doen.

De nautische Elon Musk
Ondanks de vrij duidelijke business case, sloeg het idee maar erg matig aan in de maritieme wereld. “Zo, dus jij bent de nieuwe Elon Musk van de nautische sector…, kreeg ik dan lachend toegeworpen. Dat schoot niet op.” Na het doorlopen van het PortXL programma 2017 is de stemming echter omgeslagen. “In die drie maanden hebben we onze lessen zakelijkheid en professionaliteit wel geleerd. Echt een super ervaring om mee te maken. Datzelfde gold al voor de Selection Days. Ook al win je daar niet, dan nog doe je al zo ontzettend veel kennis, tips en energie op, dat het meer dan de moeite waard is. Ik zou ook zeker elke maritiem gerelateerde start-up aanraden om mee te doen.”

Kennisbank
Na het PortXL-incubator programma, begeleid door mentoren van Boskalis en EY, meldden Vopak en het Havenbedrijf zich meteen als eerste klanten. “Op onze hydrografische meetvaartuigen hebben we ook wel eens een storing”, aldus Herman Meijer, manager Data Management van het Havenbedrijf Rotterdam. “Zowel aan systemen op het schip als in de meetapparatuur. Dit betekent dat vanuit een Havenbedrijf- of leverancierslocatie iemand met inhoudelijke technische kennis naar het vaartuig moet afreizen; met alle wachttijd van dien. Met FEO AR kan de medewerker aan boord een ‘slimme bril’ opzetten. De expert kan hierbij meekijken, de ernst inschatten en mogelijke oplossingen aangeven. Eventuele reserve onderdelen kunnen direct besteld worden. Daarmee verhogen we niet alleen de beschikbaarheid van onze vaartuigen, maar leren we er ook van. Storingen en de opgedane kennis daarover vloeien direct via het systeem in een kennisbank, die door een ieder te raadplegen is. Zo kan al in een vroeg stadium door medewerkers aan boord gekeken worden wat een mogelijke oplossing kan zijn. Met deze methode kan tevens gebruik gemaakt worden van foto en video materiaal dat tijdens de oplossing van een eerder probleem verzameld is.”

Dummies
In de koppeling van de smart-glass, de speciale software en de ontwikkeling van een database, ligt volgens Lubbers de toekomst van FEO AR. “De ‘bril’-oplossing biedt al toegevoegde waarde, maar als je die kennisbank eraan koppelt, kunnen we echt onze belofte waarmaken: turning dummies into experts.”

Over PortXL

PortXL accelerator is een 100-dagen durend programma voor innovatieve start-ups in de maritieme sector. De geselecteerde start-ups krijgen intensieve coaching van ervaren mentoren uit het bedrijfsleven en worden zo klaargestoomd voor de markt. Deelname aan PortXL opent deuren naar het nationale en internationale bedrijfsleven. In 2018 is er weer een editie. Inschrijven kan nog tot 15 januari 2018.

Grootste RoRo schip ter wereld arriveert in Rotterdam

Persbericht

Vandaag arriveerde de MV Celine voor de eerste maal in Rotterdam bij C.RO Ports in de Brittanniëhaven (havennummer 5230). Het is het grootste Short Sea RoRo schip ter wereld.

MV Celine is afkomstig uit Ulsan, Korea. Het is gebouwd door Hyundai Heavy Industries. Rederij CLdN (Compagnie Luxembourgeoise d’Navigation) zet het gloednieuwe schip in op de route Rotterdam - Zeebrugge - Dublin - Zeebrugge - Rotterdam - Londen - Rotterdam in een wekelijkse rotatie. CLdN, voorheen bekend als Cobelfret, verzorgt al jarenlang RoRo tranport in Noord-West Europa.

Foto: Kees Torn

In 2015 kondigde CLdN al een intensieve uitbreiding van de vloot aan. De MV Celine is het eerste schip dat binnen dit investeringsproject in de vaart komt. CLdN wil de komende jaren meer lading via Rotterdam verschepen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal, Spanje en Scandinavië. Tevens wordt gekeken naar uitbreiding op nieuwe bestemmingen.

C.RO Ports breidt terminalcapaciteit en spoorvervoer aanzienlijk uit in Rotterdam
De wens van CLdN om meer lading via Rotterdam te verschepen heeft ook zijn weerslag op de terminal van zusterbedrijf C.RO Ports SA in de Brittanniëhaven. Die wordt aangepast. Daartoe sloot C.RO Ports gisteren - 23 oktober – een overeenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam en ProRail. Twee direct aan de terminal van C.RO Ports gelegen sporen en ondergelegen terreinen worden nu overgedragen aan C.RO Ports. De stuwadoor is hierdoor in staat haar spoorfaciliteit uit te breiden tot een volwaardige spoorterminal met vier sporen (opstellengte van 750 meter) en een separaat omloopspoor. In totaal gaat C.RO Ports € 30 tot € 40mln ten gunste van de terminal in Rotterdam investeren. Dit past in een onlangs aangekondigd investeringsprogramma van C.RO Ports in Noordwest-Europa van meer dan € 150 miljoen.

“De overeenkomst tussen Havenbedrijf, ProRail en C.RO Ports past in het beleid van het Havenbedrijf. Dat is gericht op een groei van vervoer per binnenvaart en spoor. Wij zijn dus erg blij met deze ontwikkeling en de aanzienlijke investering van C.RO Ports om het spoorproduct verder uit te breiden”, aldus Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam.

Ro/Ro cijfers Rotterdam
Het Roll on Roll off-volume steeg dit jaar in Rotterdam en groeide ten opzicht van de eerste negen maanden van 2016 met 6,6 procent tot 17,9 miljoen ton. De toename is veroorzaakt door groei van deze goederenstroom op de meest dominante markt, het Verenigd Koninkrijk, maar ook door meer verkeer op nieuwe markten als Portugal, IJsland en de Scandinavische landen.

Tien nieuwe Rotterdam Make It Happen partners

Persbericht

Vandaag wordt het begin van een nieuwe samenwerking gevierd van bekende namen uit Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam Partners en gemeente Rotterdam werken al drie jaar samen aan het vergroten van de aantrekkingskracht van Rotterdam. Deze alliantie verwelkomt nu tien nieuwe partners om de Make It Happen-mentaliteit nog breder te verspreiden in binnen- en buitenland.

Nieuwe partners

De Make It Happen-alliantie heeft het genoegen de onderstaande merkpartners te verwelkomen:

 • Cruise Port Rotterdam
 • Diergaarde Blijdorp
 • Euromast
 • Feyenoord Rotterdam
 • RDM Rotterdam
 • Rotterdam Ahoy
 • Rotterdam The Hague Airport
 • Rotterdam Port Promotion Council
 • Rotterdams Philharmonisch Orkest
 • Spido

Rotterdam. Make It Happen.

Rotterdam. Make It Happen. staat voor een stad met een uitgesproken karakter, die energiek is en vooral nooit hetzelfde. Daarnaast is Make It Happen meer dan alleen een merk, slogan of stempel. Al drie jaar is het een partnerschap met bekende namen uit Rotterdam, het is samen de stad een betere plek maken, en het is met z’n allen Rotterdam in binnen- en buitenland nog sterker op de kaart zetten.

Advertisment ad adsense adlogger